místní akční plán rozvoje vzdělávání

Co je MAP?

MAP = místní akční plán rozvoje vzdělávání

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního, základního a neformálního vzdělávání.

Hlavní cíl MAP

Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

V projektu MAP III je hlavní cíl naplňován realizací těchto aktivit:

• A1 Rozvoj a aktualizace MAP (v návaznosti na realizované projekty MAP Železnobrodsko II
A 1.1.Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP
A 1.2. Zpravcování komunikačního plánu a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu
A 1.3. Pracovní skupina financování
A 1.4. Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
A 1.5. Pracovní skupina pro rovné příležitosti
A 1.7. Podpora škol v plánování
A 1.8. Místní akčníplánování
A 1.9. Spolupráce s Krajským akčním plánem
A 1.10 Spolupráce s projektem poskytujícím metodickou podporu akčnímu plánování v území
A 1.11 Spolupráce s ostaními projekty IPs a IPo koncepčními

 A2 Evaluace procesu místního akčního plánování

Dílčí cíle MAP:

• Dílčí cíl 1. Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol
• Dílčí cíl 2. Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání
• Dílčí cíl 3. Zavádění řešení pro nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území – dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole
• Dílčí cíl 4. Zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků

Hlavním přínosem realizace projektu MAP III je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství budou napomáhat ke zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. Projekt rozvíjí vizi akce KLIMA a vytváří trvalé vazby spolupráce při zvyšování kvality vzdělávání v ORP Železný Brod.

Principy MAP:

Realizace MAP respektuje základní principy komunitně řízeného plánování. Principy odráží osvědčené postupy vycházející z příkladů dobré praxe (např. činnost místních akčních skupin, komunitní plánování sociálních služeb apod.).

• Princip spolupráce
• Princip zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů
• Princip dohody
• Princip otevřenosti
• Princip SMART
• Princip udržitelnosti
• Princip partnerství

Komunitní plánování je postup, který umožňuje:

• aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života společenství
• aby přijímaná usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu
• aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost

Co MAP přináší?

Dětem a žákům:
• motivující, bezpečné, podporující a komunikující prostředí ve školách i mimo školy pro učení se
• rozvoj osobnosti a rozvoj osobního potenciálu každého dítěte a žáka
• snížení šikany a diskriminace ve škole i mimo školu

Rodičům:
• více informací o příležitostech pro rozvoj dětí nejen ve škole, ale i mimo školu (neformální vzdělávání)
• možnost podpořit školu a větší zapojení do života školy
• rozvoj kvalitního kariérového poradenství ve školách, které je nezbytným předpokladem pro správné směřování další vzdělávací dráhy žáka
• platformu pro otevřenou komunikaci

Ředitelům a učitelům:
• příležitosti pro setkávání ředitelů/učitelů, k vzájemným konzultacím, výměně zkušeností a spolupráci
• rozvoj spolupráce s rodiči a zapojení rodičů do života školy
• podpora škol rodiči
• možnou místní a komunikativní podporu při organizaci spolupráce s kolegy v místě a při péči o osobní prostor nebo při řešení místních problémů

Zřizovatelům:
• 
možnost navázání a rozvoje spolupráce zřizovatelů na území MAP
• příležitosti pro výměnu zkušeností, možnost vytváření společných postupů a metodik pro řízení škol

Konkrétní dílčí kroky realizace MAP Železnobrodsko III:

1. Řízení projektu
2. Rozvoj a aktualizace MAP
3. Evaluace a monitoring MAP

Řešení v oblastech:
• Čtenářská a matematická gramotnost
• Inkluzivní vzdělávání
• Kompetence v polytechnice

Složení realizačního týmu:

Květa Lakatošová – manažer projektu, koordinátor a odborný řešitel
Mgr. Lenka Jůnová – sekretář
Mgr. Tereza Červenková, – odborný garant
Pavel Cvrkal – evaluátor
RNDr. Robert RÖLC, Ph.D., – analytik
Marie Kovářová – finanční manažer

Realizační tým MAP zajišťuje tyto činnosti
• podpora činnosti Řídícího výboru a všech tematických pracovních skupin
• zpracování a průběžný monitoring projektu, komunikace s řídícím orgánem MŠMT, monitorování průběhu realizace povinných aktivit Rozvoj a aktualizace MAP a Evaluace a monitoring MAP, zprávy o realizaci projektu, zpracování průběžných, závěrečné a sebehodnotících zpráv, navrhování případné aktualizace dokumentace MAP na základě monitoringu a evaluace.
• účast na aktivitách, souvisejících s přímou podporou škol a dalších vzdělávacích zařízení v oblasti řízení kvality vzdělávání
• zajišťování procesu místního akčního plánování přenosem výstupů mezi jednotlivými články, které jsou v rámci organizační struktury MAP zřízeny (ŘV, PS, jejich podskupiny apod.),
• podpora škol v plánování
• systematická podpora jednotlivých školských zařízení v aktivitách spolupráce mezi školami a mezi školami a subjekty neformálního vzdělávání, technická a administrativní podpora spolupráce